Akcja – Społeczny Program Mieszkaniowy – VAT 8%


Regulamin akcji „Społeczny Program Mieszkaniowy – sprzedaż z obniżoną stawką VAT 8%”

 1.  Organizatorem akcji jest Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „HUMiR” z siedzibą w Suwałkach przy ul. Kosynierów 18.

2.  Dla Klientów, którzy zgodnie z definicją niniejszego regulaminu, zakupią kompleksową usługę budowlano-montażą w firmie PW „HUMiR”, zamawiając u nas materiały budowlane wraz z usługą wykonania / montażu zastosowanie będzie miała stawka 8% podatku VAT.

3.  Klient kupuje kompleksową usługę budowlno-montażową świadczoną przez PW „HUMiR”, w skład której wchodzą następujące czynności (w zależności od życzenia klienta):

a)  pomiar umożliwiający ustalenie zakresu usługi oraz wstępną kalkulacje potrzebnych materiałów i kosztów kompleksowej usługi;

b)  konsultacje i porady fachowca / dekoratora zapewniające Klientom pomoc przy aranżacji wnętrz i tworzeniu indywidualnych projektów;

c)  zapewnienie materiałów niezbędnych do wykonania usługi budowlano-montażowej;

d)  transport materiałów do klienta i ewentualny rozładunek;

e) usługa budowlano-montażowa zgodnie z warunkami zanjdującymi się w dokumentacji technicznej lub zaleceniami, koncepcją i oczekiwaniami Klienta

4.  Z obniżonej stawki VAT skorzystać mogą osoby fizyczne i prawne, jeżeli zamówią kompleksową usługę budowlano-montażową w lokalu / obiekcie mieszczącym się w definicji społecznego budownictwa mieszkaniowego (bez znaczenia ma tutaj tytuł prawny do lokalu, w
którym wykonywana będzie usługa).

5.  Definicja społecznego programu mieszkaniowego określona jest przez ustawę o podatku od towarów i usług, art. 41 ust 12:

,,12a. Przez budownictwo objęte społecznym programem mieszkaniowym rozumie się obiekty budownictwa mieszkaniowego lub ich części, z wyłączeniem lokali użytkowych, oraz lokale mieszkalne w budynkach niemieszkalnych sklasyfikowanych w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w dziale 12, a także obiekty sklasyfikowane w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w klasie ex 1269 – wyłącznie budynki instytucji ochrony zdrowia świadczących usługi zakwaterowania z opieką lekarską i pielęgniarska, zwłaszcza dla ludzi starszych i niepełnosprawnych, z zastrzeżeniem ust. 12b.

12b. Do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym określonego w ust. 12a nie zalicza się: 1. budynków mieszkalnych jednorodzinnych, których powierzchnia użytkowa przekracza 300 mkw; 2. lokali mieszkalnych, których powierzchnia użytkowa przekracza 150 mkw.

12c. W przypadku budownictwa mieszkaniowego o powierzchni przekraczającej limity określone w ust. 12b stawkę podatku, o której mowa w ust. 2, stosuje sie tylko do części podstawy opodatkowania odpowiadającej udziałowi powierzchni użytkowej kwalifikującej do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym w całkowitej powierzchni użytkowej.”

6.  Podstawa prawna: art. 41 ust 12-12c Ustawy o podatku od towarów i usług.

7.  Warunkiem zakupu usługi montażu z preferencyjną stawką VAT jest podpisanie przez Klienta oświadczenie, iż spełnia
warunki zgodne z definicją społecznego programu mieszkaniowego.